Zápisnica – Február 2018 (13.2.2018)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

  1. Úvod
  2. Návrh nového člena OR
  3. Akcie
  4. Diskusia

Bod č.2:
Nakoľko v januári tragicky zomrel člen OR p. Bédi a podľa štatútu OR musí mať OR nepárny počet členov, navrhol predseda p. Tomáš za nového člena OR pani Janku Žabkovú.
Pred hlasovaním vyzval predseda OR prítomných členov o prednesenie prípadného iného návrhu. Zareagoval p. Uhliar s návrhom vyhodiť z OR p. Baláža kvôli absenciám a nezapájania sa do príprav a organizácie kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných OR.
Ostatní členovia sa vyjadrili za prijatie p. Žabkovej a zotrvanie súčasného zloženia OR do konca aktuálneho funkčného obdobia, ktoré tento rok končí.

Hlasovanie o prijatí p. Žabkovej za členku OR:
ZA – 10
NEHLASOVAL – 1

Bod č.3:
Predseda OR poďakoval všetkým ktorí sa zúčastnili a pomáhali pri zabíjačke a fašiangovej zábave.

Akcia materského centra plánovaná na marec sa bude môcť uskutočniť až keď bude dokončená rekonštrukcia kúrenia.

Bod č.4:
OR v Uľanke požiadala o možnosť využiť čas mestskej dotácie na kultúrno-spoločenské akcie na úhradu výdavkov na elektrickú energiu, ktorú im mesto neprepláca aj napriek tomu, že sa stretávajú v budove, ktorej vlastníkom je mesto.
OR súhlasí, aby bola vyčlenená potrebná čiastka z ich mestskej dotácie na tento účel a p. Laššáková prisľúbila, že sa pokúsi od mesta získať aspoň preplatenie časti týchto výdavkov.

Pani Žabková sa v mene MC poďakovala za pomoc s prípravou karnevalu a dôkladné poupratovanie z predchádzajúcej akcie.

Pán Tomáš požiadal mestskú políciu o dôkladnejšie kontrolovanie zákazu parkovania nákladných vozidiel nad 5m na sídliskách.

  • p. Dóšová prisľúbila pravidelnejšiu kontrolu tohto zákazu s napomenutím vodičov až následným sankcionovaním v prípade opätovného porušenia.

Pán Fugger opätovne upozornil na porušovanie zákazu vjazdu vozidlám nad 3,5t no mostík na konci Mlynskej a tiež na vyčíňanie problémovej mládeže v tejto lokalite.

  • p. Dóšová reagovala že MsP nemôže riešiť dynamickú dopravu v meste, ale len statickú a nahlásenú lokalitu s výskytom problémovej mládeže budú monitorovať častejšie.

Pani Šupolová poprosila o označenie márnice na cintoríne tabuľou „Zákaz sypať smeti“ nakoľko je zo zadnej strany celá nová fasáda obhádzaná odpadom.

Tiež bolo prednesených viacero sťažností na aktivačných pracovníkov, ktorí riadia ulice, že upratovanie nie je organizované, neupratujú sa miesta ktoré by mali byť vyčistené prioritne a všeobecne sa títo pracovníci nevenujú upratovaniu.

Pán Uhliar upozornil že už niekoľko krát OR upozorňovala na nebezpečné stromy na Podlavickej ceste (spadnutý konár poškodil dve autá), na cintoríne, na Mlynskej ulici a smerom na THK.

  • p. Tomáš odpovedal, že na meste o tom vedia, ale administratívne procesy spojené s výrubom drevín sú často krát napádané a musia sa niekoľko krát opakovať

Pán Fugger tiež poukázal na nedostatky pri rekonštrukcii oplotenia cintorína a spýtal sa, kto bol zodpovedný za preberanie stavby.

Predseda OR informoval, že mesto plánuje osádzanie vianočných stromčekov vymeniť za trvalé vysadenie stromu, ktorý by slúžil na tieto účely. OR navrhuje vysadiť tento strom v blízkosti kostola, po odsúhlasení fary.

Spracoval:           Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Audio záznam zo stretnutia:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *