Zápisnica – Máj 2016 (10.05.2016)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Anna Kánová, Ján Beňo

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. List primátorovi
 3. Akcie
 4. Diskusia

BOD č.2:
OR dostala odpoveď na list adresovaný primátorovi mesta s vyjadrením, že pokiaľ nebudú obyvatelia osady spolupracovať mesto nemôže nič robiť. Na žiadosť spoluúčasti a dozoru na investičných akciách primátor reagoval že prípadný delegovaný zástupca OR nie je kompetentný a odborne zdatný na vykonávanie takejto činnosti a tak kontrolu nad prácami vykonávanými v Podlaviciach neumožnil.
Celú odpoveď si môžete prečítať pod zápisom, scan listu tvorí prílohu toho zápisu. (treba stiahnúť PDF zápisnicu)

Pán Baláž reagoval, či sa OR stotožňuje s vyjadrením mesta a či plánuje OR alebo poslankyne podniknúť aj ďalšie kroky.

 • Pani Čižmárová reagovala, že odpoveď berieme na vedomie, ale aj napriek tomu požadujeme aby bola OR vopred informovaná o chystaných realizáciách investičných akcií a aby boli všetky investičné akcie vopred prerokované s OR v záujme šetrenia verejných finančných prostriedkov

Pán Baláž tiež navrhol požiadať mesto, aby pristúpilo pri riešení rómskej problematiky k čo najvýhodnejšiemu odpredaju mestských pozemkov pod osadou, čo by mohlo uľahčiť ďalšie riešenie budovania kanalizácie a prístupovej cesty.

Predseda OR akceptuje odpoveď primátora, ale nakoľko sa OR  s odpoveďou nestotožňuje, bude OR problémy Podlavíc a Skubína medializovať a bude žiadať mesto o predloženie konkrétnych riešení a nie len konštatovaní ako sa to nedá.

BOD č.3:
V mesiaci apríl nebola žiadna akcia ktorú by organizovala OR.
Na mesiac máj plánujeme MDD a deň rodiny. Po dohode OR sa bude konať 28.5.2016 v Malej Kynclovej. Nakoľko sú pôvodné stoly zdevastované, bude potrebné zabezpečiť nové.

BOD č.4:
Na základe odpovede na list sa spustila diskusia ohľadne nekvalitne vykonaných prác naposledy pri rekonštrukcii chodníkov, na ktoré dostala p. Čižmárová aj po sťažnosti na kvalitu vykonaných prác odpoveď od mesta, že rekonštrukcia prebehla plne v súlade s projektom a napr. už viac krát spomínané obrubníky, ktoré by zabránili mrveniu sa asfaltu, neboli vôbec nacenené a plánované.

Tiež bolo spomenuté čistenie ciest, ktoré je vykonávané „lajdácky“, stredom cesty a po okrajoch ostáva štrk a nečistoty. Pani Čižmárová žiada mesto aby sa čistili komunikácie poriadne, veľkoplošne a tak, aby sa zabezpečil aj odsun zaparkovaných áut. Pani Laššáková tiež žiada dočisťovanie plôch pod odpadovými nádobami, čo sa tiež nerobí.

Pán Fugger upozornil, že priestor za oporným múrom na Mlynskej je už zasypaný a kamene, ktoré padajú zo svahu sa už presýpajú a odrážajú od vrchu operného múru čím ohrozujú nie len prechádzajúcich chodcov, ale aj autá.

Pán Fiľo poukázal na už viac krát spomínanú jamu na Mlynskej, ktorá bola označená prenosným dopravným značením, ktoré bolo odstránené a aj napriek sľubom že bude Mlynská ulica opravovaná sa do dnes tak nestalo. Na problém upozornil mailom viacerých pracovníkom MU a do dnes nedostal žiadnu odpoveď.

 • Pani Čižmárová požiadala o preposlanie mailu a bude problém riešiť osobne

Pani Zamiešalová sa informovala ohľade kosenia trávy

 • Pani Čižmárová reagovala že je zverejnený harmonogram podľa ktorého sa postupuje

Pán Baláž požiadal o doplnenie do zoznamu podnetov to o čo sa žiadalo už približne pred rokom a to:

 • Ohraničiť dopadové plochy na ihriskách a doplniť štrkom + dosypať piesok do pieskovísk
 • Vytvorenie prechodu pre chodcov pod nemocnicou pri autobusovej zastávke

Pán Jančiar a Slabej sa poďakovali za obstaranie stolnotenisového stola a oznámili že sú pripravený začať s tréningami. Predložili požadovaný rozpis termínov kedy by chceli KD využívať.
Problém je však s vykurovaním nakoľko v zimnom období bude pomerne nákladné vykurovať celý KD každý utorok a štvrtok pre potreby stolnotenisového oddielu.
Dohodnutý termín začatia užívania KD je od 17.5.2016.
Ohľadne prístupu navrhol p. Uhliar zmluvne zabezpečené odovzdanie kľúčov a spoluzodpovednosti za KD v čase užívania.

Pán Baláž sa spýtal na podnet ohľadne pošty

 • Pani Čižmárová reagovala že bola za p. Jasovským, ktorý prisľúbil že sa tam pôjde osobne pozrieť a dá podnet na nápravu

Tiež sa spýtal ako to bude s verejným prerokovaním parkovania v Podlaviciach.

 • Pán Gajdošík na žiadosť reagoval s pozvánkou na osobné stretnutie o výsledku ktorého bude predseda OR informovať na najbližšom zasadnutí

Spracoval:      Marek Odaloš
Schválil:          Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *