Zápisnica – Jún 2016 (14.06.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Danko Uhliar (ospravedlnený), Anna Necpálová (ospravedlnená), MUDr. Jozef Baláž (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Zhodnotenie akcii v mesiaci máj
 3. Akcie na prázdninové obdobie
 4. Ostatné
 5. Diskusia

Bod č.2:
V mesiaci máj sa uskutočnil MDD v Malej Kyncľovej, akcia prebehla úspešne.

Bod č.3:

 1. V mesiaci júl je plánovaný Annabál, uskutoční sa 22.7.2016 o 19,00 hodine v kultúrnom dome v Podlaviciach, vstupné je 3 €.
 2. V mesiaci august je plánovaná oslava SNP a účasť na stretnutí na Kališti, organizáciu tejto akcie rieši predseda miestnej organizácie SZPB pán Uhliar.

Bod č.4:

 1. Komisia pre rozvoj mestských častí zo dňa 19.mája žiada predsedov občianskych rád, ktorí majú k dispozícii mestské priestory pre svoju činnosť, predložiť požiadavky na opravy, údržbu a prevádzkovanie na nasledujúce rokovanie komisie. OR na svojom zasadnutí dňa 14.6.2016 odsúhlasila aby kultúrny dom v Podlaviciach bol financovaný s mestského rozpočtu. Požiadavky na opravy a údržbu zašle predseda OR po konzultácii so správcom KD pánom Uhliarom.
 2. OR žiada mesto BB o rekonštrukciu válova na ulici Pod Dúbravou ako zdroja vody.
 3. Pán Baláž s predsedom OR dokončia do 20.7.2016 odpoveď na list primátora.
 4. Kanalizačná šachta na ulici Pod Dúbravou je stále prepadnutá.
 5. Cintorín v Podlaviciach je pokosený len čiastočne.
 6. Zistiť či je schválený územný plán a ako je to s výstavbou rodinných domov a prístupovej cesty na lokalitu Maličké.

Bod č.5:  

 1. Pán Fugger pripomenul na opakovane neriešenie problémov v našom volebnom obvode.
 2. Pani Figlová predstavila zahraničnú lektorku angličtiny ktorá vyučuje predškolské deti angličtinu. Taktiež poďakovala za spoluúčasť OR a fare. Zaujímalo ju ako to je s plánovaným komunitným centrom v Podlaviciach.

Spracoval a schválil:      Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *