Zápisnica – September 2016 (13.09.2016)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Elena Šupolová (ospravedlnená), Anna Necpálová (ospravedlnená), Daniel Bedi (ospravedlnený), MUDr. Jozef Baláž

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 1. Úvod
 2. Informácie o riešení problémov – p. Čižmárová
 3. Kultúrno spoločenské akcie
 4. Diskusia


Bod č.2:
Pani Čižmárová predniesla stanovisko MÚ k podnetom ktoré boli predkladané na OR a ktoré odkomunikovala s pánom primátorom.

 1. Plánovaná výstavba parkoviska na Povstaleckej ul. – je august a nič sa nedeje

Brieda – oddelenie investičnej výstavby a riadenia projektov

V súčasnej dobe prebieha príprava projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie parkoviska Povstalecká – do konca augusta, následne bude spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – do konca septembra. Do začiatku budúceho roka 2017 bude prebiehať stavebné konanie pre vydanie stavebného povolenia. Potom zrealizujeme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby – do začiatku februára 2017. Predpokladaná doba realizácie sa posúva na jar budúceho roka – február – apríl (závisí od klimatických podmienok).

 1. Plánovaná oprava oplotenia na cintoríne v Podlaviciach – prosím termín začatia prác

Valent, ZAaRES

Momentálne prebieha naceňovanie prác pri rekonštrukcii oplotenia  v dolnej časti cintorína.  Práce na ostatných stranách – opravy, by mohli byť realizované v 2/2 septembra 2016.

 1. Kosenie – všeobecná nespokojnosť obyvateľov v Podlaviciach (a tiež na Fončorde písali mi obyvatelia, i na facebooku sa sťažujú), harmonogram kosenia nebol asi dobre nastavený…

Kosby v Podlaviciach prebiehali v zmysle zverejneného harmonogramu kosenia na júl 2016. Pred stanovením dátumu kosby sa zohľadňuje stav trávnikov na všetkých plochách a kosba sa určuje na základe naliehavosti kosby. Momentálne sú trávniky pokosené, zhrabané odvozené.  Na Fončorde prebehla kosba v zmysle zverejneného harmonogramu, ale nakoľko nie je presne definované, kde na Fončorde sú chyby v kosení nevieme na predmetnú vec reagovať.

 1. Prosím o obnovu mobilnej zelene popred ZŠ na Gaštanovej ul. – nádoby sa rozpadli, drevo zhnilo a je to aj nebezpečné pre deti

Momentálne sa  pred školou nachádzajú dve betónové mobilné nádoby v správe školy a jedna plechová  bez určenia správcu. Naša organizácia na predmetnej ulici nemá v správe žiadnu mobilnú zeleň. Predmetnú kovovú nádobu odstránime, ale nemáme za ňu náhradu.

 1. Prosím o informáciu, či chodník v parku pod Pamätníkom SNP slúži cyklistom – pre chodcov je veľmi nebezpečné tadiaľ ísť!

Letovanec – odbor územného plánovania a architekta mesta

Chodníky v parku pod pamätníkom nemajú v súčasnosti žiadne dopravné značenie. Keďže sa jedná o park, chodníky by mali prioritne slúžiť pre chodcov. Nakoľko v meste nie sú vytvorené podmienky pre pohyb cyklistov, chodníky v parku využívajú cyklisti i korčuliari. V prípade rôznych kultúrnych a športových podujatí sú chodníky využívane aj pre pohyb obslužnej motorovej dopravy pre podujatia. V súčasnosti sa vypracováva projektová dokumentácia korčuliarskej dráhy a rekonštrukcie chodníkov, ktorá obsahuje aj plán dopravného značenia. To bude regulovať a organizovať jednotlivé druhy pohybu. Dokumentácia bude prerokovaná a odsúhlasená Okresným dopravným inšpektorátom.

 1. Ako pokračuje vypovedanie zmluvy so skautmi o prenájme bývalej časti MŠ na Lúčkach – a následná príprava zriadenia komunitného centra v Podlaviciach

Muroň – oddelenie evidencie a správy majetku mesta
Filipová – odbor sociálnych vecí

Do septembrového zastupiteľstva v súčasnosti pripravujeme obchodnú verejnú súťaž na odpredaj tejto rozostavanej stavby.

Odbor sociálnych vecí a vedenie mesta pripravuje materiál pod názvom Transformácia KC a komunitný rozvoj, ktorý by mal byť predložený do MsZ na rokovanie v novembri. O uvedenom materiáli diskutujeme so zástupcami komunít. Bolo uskutočnených niekoľko stretnutí a diskusií aj s komunitami aj za účasti poslancov MsZ. V najbližšom období sa bude konzultovať materiál v poslaneckých kluboch a komisiách. Materiál bude obsahovať analýzu činností KC, kritéria pre vznik KC, organizačné usporiadanie a právnu formu KC ako aj podmienky financovania zo strany mesta BB.

 1. Ako pokračuje riešenie hygieny a kanalizačného napojenia v rómskej osade v Podlaviciach, prosím o naplánovanie stretnutia zainteresovaných k tejto problematike

K rómskej problematike plánujeme stretnutie s odbornými útvarmi MsÚ.

Pani Čižmárová tiež doplnila informáciu, že ihrisko pri škole sa bude rekonštruovať na multifunkčné ihrisko.

Bod č.3:
Cibulačka (23.9.2016 od 19:00 hod.) – všetko na akciu bolo pripravené, samotné podujatie prebehlo bez problémov

Bod č.4:
Pán Tomáš sa spýtal p. Čižmárovej, čo treba robiť, aby MU reagoval na podnety predkladané na OR

 • p. Čižmárová navrhla posielať požiadavky oficiálne listom

Pán Tomáš navrhol opätovne spísať dlhodobo neriešené problémy, ktoré budú podporené petíciou od občanov Podlavíc a Skubína a takto to predložiť primátorovi.

 • OR tento návrh odsúhlasila, za návrh boli všetci prítomný členovia OR

Pán Uhliar upozornil na farmu na konci Skubínskej cesty z ktorej sa pri dažďoch vyplavuje blato a močovka na ulice.
Tiež pripomenul už viac krát predkladanú požiadavku o vyčistenie šácht.

Pán Fugger sa opätovne spýtal, prečo bolo na konci Mlynskej odstránené prenosné dopravné značenie upozorňujúce na dieru vo vozovke, keď diera stále existuje? Na tento problém on sám upozorňuje už 3 roky. Kam sa môže obrátiť aby sa uvedený problém vyriešil?
Tiež upozornil na problém s kosením, kde z vlastnej iniciatívy kosí cca 3000 m nakoľko tam mesto nekosí.

Pani Kánová sa spýtala, či sú ostatné OR v meste spokojné s komunikáciou s mestom na podnety uvedené v zápisoch z OR.

 • p. Čižmárová odpovedala, že je zriadená komisia pre rozvoj mestských častí, kde je členom za našu časť p. Laššáková a predseda OR p. Tomáš. Predsedom komisie je p. Smädo
 • p. Tomáš doplnil, že na komisii sa riešia úplne iné veci a nie podnety zo zápisov OR

Pani Kánová sa tiež spýtala, čo sa rozumie pod opravou cintorína? Je to len oprava plotu, alebo aj betónu pod plotom?

 • p. Čižmárová informovala, že projekt má k dispozícii p. Valent

Občianska rada Podlavice – Skubín žiada o nahliadnutie do projektovej dokumentácie k rekonštrukcii oplotenia cintorína v Podlaviciach.

Pani Kánová sa spýtala, či už bol schválený územný plán a či už je platný a kde sa dá do neho nahliadnúť.

 • p. Čižmárová odpovedala, že územný plán bol schválený už vlani a k nahliadnutiu je u p. Válkovej na MÚ
 • p. Kánová sa informuje kvôli výstavbe nad cintorínom ku ktorej sa má vybudovať prístupová cesta, ktorá nie je vyhovujúca pre obyvateľov ulice Pod Dúbravou, nakoľko už teraz tam je cesta veľmi úzka

Pani Kánová sa tiež spýtala p. Čižmárovej, či vie o tom, že pri nemocnici by mali stáť garážové domy.

 • p. Čižmárová odpovedala že garáže by sa mali stavať len v areáli nemocnice

Pani Fíglová sa poďakovala v mene Materského centra Podlavice občianskej rade za poskytnutie kultúrneho domu na organizovanie ďalšej burzy.

Tiež sa spýtala, či ihrisko v Laskomeri bude verejne prístupné, či sa vie niečo bližšie o plánovanej cyklotrase Hušták – Podlavice a či sa neplánuje vybudovanie dopravného ihriska v Podlaviciach.

 • p. Čimárová odpovedala že ihrisko bude verejné a určené pre širokú verejnosť,
 • cyklotrasa bola odsúhlasená na zastupiteľstve a problémový úsek pri Dixone je po rokovaniach vysporiadaný výmenou za iné pozemky
 • a dopravné ihriská sa momentálne vôbec nezvažujú

Pán Tomáš informoval že nakoľko bude budúci rok BB Európskym mestom športu, mesto zrekonštruuje Lakomerské ihrisko. Začať sa má na jar 2017 a rekonštrukcia by mala byť ukončená do leta 2017.

Pani Zamiešalová sa pýtala na nasledovné veci:
Vyčistenie válova, o ktorom sa hovorí už roky.
Rekonštrukcia Povstaleckej cesty z vnútornej strany medzi panelákom a garážami.

Spracoval:          Marek Odaloš
Schválil:              Ing. Jozef Tomáš

STIAHNÚŤ ZÁPISNICU V PDF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *