Zápisnica – Jún 2019 (12.6.2019)

Verejné stretnutie občanov a občianskej rady k téme Parkovanie v ms časti Podlavice sa uskutočnilo za prítomnosti pozvaných hostí, pána Gajdošíka – zástupcu primátora Banskej Bystrice, pani Andreji Štulajterovej z OCI BB, ako aj poslancov ms časti p. Baláža a p. Čižmárovej, tiež predsedu OR p. Odaloša a členov OR

Stretnutie viedol a moderoval p. Baláž, poslanec za ms. časť.

Úvodom oboznámil prítomných o problematike, priebehu a výsledku manuálneho spočítavania parkujúcich automobilov, rovnako ako aj s možnými riešeniami a potrebami ms časti.

Jedná sa o lokalitu s počtom cca 780 bytov v bytových domoch, 30 bytových jednotiek v rodinných domoch, celkový počet cca 800 bytových jednotiek. Celkove poslanec pán Baláž a predseda OR pán Odaloš spravili 3 manuálne sčítavania parkujúcich vozidiel a podľa platných technických noriem je potrebná v ms. časti približná kapacita 1 000 parkovacích miest.

Výsledok tohto prieskumu je, že v ms. časti reálne chýba cca 170 až 180 parkovacích miest, tak aby sa dalo parkovať v zmysle platných predpisov.

Zástupca primátora, pán Gajdošík, informoval prítomných o doterajších krokoch, ktoré podniklo Mesto ohľadom riešenia parkovania v Podlaviciach.

Najväčšiu pozornosť Mesto zatiaľ venovalo rokovaniam s majiteľom(i) rozostavaného a nedokončeného objektu parkovacieho domu. Do úvahy prichádzalo dokončenie v pôvodnom zámere, odkúpenie Mestom a dostavanie. Situáciu skomplikovala smrť jedného z konateľov a tiež fakt, že budova bola navrhnutá len na jednopodlažné státie s nadstavbami pre obchodno podnikateľské jednotky. Ako kompenzáciu pre majiteľa Mesto ponúkalo riešenie vo forme zrušenia vyhradených státí v celých Podlaviciach, čím by sa motivovali majitelia automobilov pre zakúpenie si parkovacích boxov v parkovacom dome.

Ostatné plochy, ktoré by eventuálne prichádzali do úvahy ako miesto pre vybudovanie parkovacích domov už bohužiaľ postupne zmenili majiteľa a z mestských pozemkov sa stali súkromné. Tak je tomu napríklad pri bývalom nákupnom v stredisku ktoré bolo prebudované na materskú školu a detské centrum, taktiež pri budove veľkokapacitnej kotolne.

Viceprimátor Gajdošík ďalej uviedol, že Mesto by pri investovaní do parkovacích domov muselo rešpektovať rozhodnutie poslancov, nakoľko sa jedná o väčší objem finančných prostriedkov, ktoré sa musia vyčleniť z mestského rozpočtu, pričom uviedol odhad nákladu na jedno takéto parkovacie miesto vo výške približne 10 tisíc euro.

Pán Gajdošík, ako zástupca mesta povedal, že Mesto si uvedomuje nutnosť riešiť parkovanie nielen na sídlisku Podlavice, ale aj v celom meste, nakoľko stav motorizácie sa neustále zvyšuje, nároky na počty parkovacích miest rastú a situácia nie je únosná.

Uviedol tiež, že jedným z nástrojov regulácie, ktoré mesto plánuje postupne zavádzať, je budovanie zón s rezidentským parkovaním. Sídlisko Podlavice sa mu zdá vhodné pre pilotný projekt, pričom základná filozofia spočíva v umožnení parkovania jedného automobilu na bytovú jednotku za nízky poplatok, druhého automobilu za zvýšený poplatok a úplne zakázanie parkovania tretieho a viac automobilov na jednu bytovú jednotku.

Uvedené by sa malo zabezpečiť dopravným značením a platením formou SMS.

V diskusii odznelo veľa pripomienok a návrhov, niektoré sa zaoberali až príliš detailne technickým riešením, mnohé však boli koncepčné a užitočné.

Pani Štulajterová vyjadrila názor, že je potrebné zistiť formou prieskumu ako ďaleko od svojho bydliska sú ochotní obyvatelia dochádzať za zaparkovaným vozidlom a tiež akú sumu sú ochotní investovať do platby za parkovanie.

Diskutujúci väčšinou pripomienkovali nutnosť dokončenia rozostavaného parkovacieho domu alebo riešenia problémov s parkovaním na tomto priestore. Mesto by malo naďalej vyvíjať aktivity ako tento rozostavaný priestor využiť na pôvodný účel s tým, že kapacita parkovacích miest by sa mala navýšiť minimálne dvojnásobne. Aj za cenu že by sa terajšia stavba zbúrala a postavilo namiesto nej nové veľkokapacitné státie.

Ohľadom rezidentského parkovania odzneli pripomienky, že je nutné najprv vybudovať nové miesta a zlegalizovať existujúce divoké parkovania a až potom je možné regulovať vo forme rezidentského státia.

Skúsenosti z iných miest napovedajú, že rezidentské státie nevyrieši všetky problémy s parkovaním hlavne počtom uvoľnených legálnych parkovacích miest

Viacerí diskutujúci vyjadrili názor, že je škoda keď sa Mesto odpredajom zbavuje eventuálnych voľných plôch kde by mohli byť vybudované buď parkovacie domy alebo iné formy veľkokapacitného parkovania

Jeden z návrhov diskutujúcich bol v pokračovaní rokovaní s rakúskym investorom ktorý mal záujem vybudovať a prevádzkovať na území sídliská Podlavice automatizované veľkokapacitné parkovacie systémy za relatívne prijateľných cenových podmienok pre obyvateľov

Zástupca Mesta sa k tomuto návrhu nevedel hneď vyjadriť a taktiež uviedol, že preverí situáciu s možnosťou vybudovania parkovania v priestore bývalej veľkokapacitnej kotolne

Viacerí diskutujúci sa vyjadrili, že budovanie nových parkovacích miest by nemalo ísť na úkor zelene a priestoru v rámci vnútroblokov, ale že je potrebné hľadať riešenie čo najmenej zaťažujúce životné prostredie.

V diskusii odzneli aj názory, že pokiaľ sa podarí vyriešiť parkovanie formou parkovacieho domu je potrebné hľadať rezervy a možnosti v existujúcich plochách a priestoroch tak, aby sa aspoň čiastočne situácia zlepšila.

Pani poslankyňa Čižmárová sa pýtala viceprimátora na termín realizácie druhej etapy rekonštrukcie cesty Povstalecká a parkovacích miest pri nákupnom centre Jednota

Pán viceprimátor, ale aj iní diskutujúci upozornili, že dobudovaním existujúceho divokého státia môže dôjsť paradoxne k zníženiu počtu parkovacích miest a preto je potrebné pred dokončením rekonštrukcie cesty Povstalecká sa zaoberať aj dôsledkami tejto rekonštrukcie

Pán Huba okrem problémov s parkovaním pripomenul zástupcovi mesta kritickú situáciu prepadajúcej sa cesty na vstupe do Podlavíc, kde hrozí zosunutie preťaženej komunikácie, ktorá je jediná prístupová komunikácia pre MHD do celej mestskej časti.

Na záver stretnutia sa zúčastnení zhodli v tom, že tento problém je potrebné a nevyhnutné riešiť v čo najkratšom čase a je potrebné o ňom ďalej verejne diskutovať a zbierať pripomienky od občanov. Po zosumarizovaní budú predložené Mestu ako požiadavky občanov na riešenie problému s parkovaním.

Podnety, pripomienky a požiadavky z tejto verejnej diskusie budú zároveň aj podkladom pre poslancov mestskej časti pri rokovaniach s mestom a pri predkladaní požiadaviek a návrhov v Mestskom zastupiteľstve

Zapísal: Jaroslav Huba

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *