Zápisnica – September 2019 (11.9.2019)

Prítomní: /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:

            Predseda OR, Marek Odaloš privítal prítomných členov OR, poslancov a zástupcov občanov a oboznámil ich s bodmi programu:

1.  Informácie o novom zložení občianskej rady a určenie nového zapisovateľa

            Na poslednom stretnutí občianskej rady sa svojej funkcie člena občianskej rady zriekla p. Jana Balážová a p. Lucia Raffayová. Nakoľko p. Balážová bola zapisovateľkou občianskej rady, bolo nutné určiť nového zapisovateľa. Novou zapisovateľkou bola zvolená Janka Žabková.

2. Slovo pre verejnosť

            Nikto z prítomných z radov verejnosti nevystúpil so žiadnou pripomienkou, sťažnosťou, návrhom.

3. Investičné akcie

            Predseda OR ponúkol prostredníctvom internetu občanom mestskej časti Podlavice-Skubín navrhnúť najdôležitejšie nedostatky, ktoré by bolo podľa ich názoru potrebné riešiť. Zo šestnástich odpovedí trápia občanov najviac nasledujúce problémy:

1. parkovacie miesta

2. nedostavané garáže

3. spoje MHD

4. častejší odvoz komunálneho odpadu

5. chodník na Podlavickej ceste po družstvo

Ani jeden z týchto problémov nie je možné riešiť ako investičnú akciu.

4. Informácie od poslancov

            Pani poslankyňa Čižmárová informovala o problémoch ostatných mestských častí patriacich do nášho volebného obvodu, požiadala o štúdiu mestského parkovacieho domu, ďalej o riešenie odvodnenia Uľanky a dobudovanie kanalizácie v mestských častiach Uľanka, Kostiviarska a Podlavice. Stojiská na kontajnery podľa zmluvy s novým prevádzkovateľom budú dobudované na jeho náklady.

            Téma odpadov bude v programe na októbrovom verejnom stretnutí občianskej rady. Svoju účasť prisľúbil aj p. Suchý z mestského úradu.

            Pán poslanec Baláž informoval o svojej interpelácii na tému rozostavaných garáží a mestského parkovacieho domu. Snáď aj na základe tejto interpelácie a záujmu verejnosti o túto problematiku majiteľ rozostavaných garáží prehodnotil svoj nezáujem o dokončenie tejto stavby a rozhodol sa pokračovať v stavebných prácach a stavbu dokončiť.

            Ďalej informoval o nutnosti riešiť dostupnosť športového areálu pri ZŠ pre verejnosť, nakoľko rozpis hodín pre verejnosť počas školských prázdnin bol zverejnený len na stránke základnej školy a nebol dodržaný. Boli zaznamenané sťažnosti verejnosti. Nakoľko mesto má záujem na tom, aby športový areál slúžil verejnosti a v iných zrekonštruovaných areáloch aj slúži, je nutné túto problematiku riešiť.

            Stretnutie s pánom riaditeľom Pápayom bolo navrhnuté na novembrovú občiansku radu.

            Pán Uhliar sa vyjadril k cenníku za vstup na športové ihrisko tak, že iné školy, ktoré majú rovnako zrekonštruované ihriská nežiadajú od verejnosti nad 18 rokov vstupné.

            Pán Adamják navrhol propagáciu a zverejnenie hodín pre verejnosť spropagovať aj prostredníctvom webu cez OR.

5. Kultúrno-spoločenské akcie

1. Cibuľačka   – pani Šúpolová navrhla zrušenie tejto akcie pre tento rok, nakoľko, podľa jej názoru, nie je možné stihnúť jej prípravu. S tým súhlasil aj pán Tomáš a navrhol presunutie vyčlenených finančných prostriedkov na akciu Jubilanti. Nakoniec sa členovia OR zhodli na  tom, že akcia Cibuľačka bude v termíne 11.10.2019 a pani Šúpolová prisľúbila pomoc aj zo strany členov KD Dúbrava, za čo jej a všetkým, ktorí budú ochotní pomôcť, veľmi pekne ďakujeme.

Prvé koordinačné stretnutie bude v stredu, 18.9.2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome.

2. Tvorivé dielne, Materské centrum Podlavice – 18.10.2019

3. Jubilanti – 15.11.2019 s prisľúbenou pomocou p. Šúpolovej

4. Mikuláš + Tvorivé dielne MC Podlavice – 7.12.2019

5. Kapustnica – 13.12.2019

            Predseda OR vrámci tejto časti informoval aj o plánovanom zvyšovaní príspevku na občana od roku 2020, ktorý by mal vzrásť na sumu od 2,50 do 3 €. Zároveň navrhol v tejto súvislosti zriadiť tzv. „Komunitný participatívny rozpočet“, z ktorého by boli financované vybrané akcie navrhnuté aktívnymi občanmi s dobrými nápadmi pre našu mestskú časť.

6. Diskusia

            Pán Bulla sa informoval o rekonštrukcii priestorov pre seniorov v kultúrnom dome pod javiskom. Vyjadril ochotu členov klubu dôchodcov pomôcť pri ich oprave. Pani poslankyňa Čižmárová odpovedala, že mesto musí schváliť financie na túto rekonštrukciu a nie je možné ju realizovať svojpomocne.

            Pani Beňová hovorila o probléme s už existujúcou cyklotrasou, nakoľko je v niektorých miestach cesta príliš úzka a autá tade chodia príliš rýchlo. Ďalej sa informovala o tom, či nie je možná výmena pozemku, ktorý jej patrí pod cestou. Táto možná nie je. Pani Doóšová z mestskej polície sa vyjadrila, že oni nie sú kompetentní riešiť dodržiavanie rýchlosti, nakoľko riešia len statickú dopravu.

            Pán Uhliar sa pýtal, kto zmenil hlavnú cestu na Skubínskej ceste. Podľa jeho názoru je táto zmena nezmyselná.

            Ďalej bola otvorená téma vrakov na sídlisku. Mestská polícia bude riešiť všetky vozidlá bez značiek a bez EK a TK. Vyzve majiteľov na odstránenie, ale je tu tent problém, že v Podlaviciach je nedostatok mestských policajtov.

            Pani Čižmárová spomenula narastajúci problém s mladými z rómskej osady. Reagovala pani Šúpolová, že v osade nemajú priestor na stretávanie sa, nakoľko tam obyvatelia Podlavíc odvážajú odpad. Problém však nie je v tom, že sa stretávajú na sídlisku, ale že vstupujú do panelákov, vykrikujú oplzlosti, sú drzí a hluční. V súvislosti s tým navrhol p. Adamják pozvanie zástupcu štátnej polície. Pán Papšo sa informoval na kamerový systém, či je funkčný. Pani Doóšová prisľúbila, že zistí funkčnosť a počet existujúcich kamier na sídlisku. Pán Huba spomenul, či nie je možné zriadiť rómsku hliadku v osade, čo navrhne pani poslankyňa Čižmárová na zastupiteľstve.

            Pani Zamiešalová navrhla znížiť rýchlosť pri cukrárni, prekrytie autobusovej zastávky pod nemocnicou – toto musí vysúťažiť mesto.

            Pán Papšo sa pýtal, kedy bude skolaudované parkovisko na Povstaleckej ulici, pán Uhliar zase na chodník na ul. Priehrada. Pani Čižmárová odpovedala pánovi Uhliarovi, že je naplánovaný v II. etape na rok 2020.

Zapísala:        Janka Žabková
Overil:            Marek Odaloš

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *