Zápisnica – December 2019 (11.12.2019)

Prítomní /viď prezenčná listina/.

Program zasadnutia:
Predseda OR, p. Marek Odaloš privítal prítomných a oboznámil ich s nasledovnými bodmi programu:

1/ Slovo pre verejnosť

Pán Uhliar informoval OR, že na trojkrálové stretnutie pozval p. Jána Iľanovského, priameho účastníka bojov SNP a tiež požiadal o zlúčenie akcií Traja králi a Oslavy SNP do jednej januárovej akcie.
O termíne konania akcie bude informovať.

Pani Jóbová informovala o krokoch ktoré realizovala od posledného októbrového zasadnutia OR na ktorom vystúpila s problematikou nebezpečného priechodu pre chodcov ku škôlke na Lúčkach.

 • zúčastnila sa na dopravnej komisii, ktorá si vyžiada od mesta návrh možného riešenia
 • p. Huba reagoval, že problém treba riešiť komplexne
 • p. Čižmárová informovala, že s problémom oslovila MsÚ a dostala odpoveď, že rozhľad na priechode je dostačujúci, so znížením rýchlosti nesúhlasia a problémom sú nelegálne parkujúce autá, ktoré stoja na mestskej zeleni
  OR s týmto tvrdením nesúhlasí a poverila p. poslankyňu Čižmárovú pozvaním zodpovedného pracovníka odboru dopravy na obhliadku predmetného priechodu a účasťou na najbližšom januárovom zasadnutí OR.
  Súbežne beží petícia za riešenie tohto priechodu ako aj celkovej dopravnej situácie v Podlaviciach.
  OR pri riešení problému zvolila nasledovný postup:
 • Oslovenie príslušného odboru dopravy na MsÚ s požiadavkou na obhliadku a vypracovanie návrhu riešenia
 • Konzultácia povereného odborného pracovníka MsÚ na najbližšej OR
 • V prípade, že predchádzajúce kroky nebudú úspešné, vystúpenie na februárovom MsZ s požiadavkou, ktorá sa bude opierať o petíciu a podporu OR

2/ Určenie predbežných termínov akcií na prvú polovicu 2020

OR určila predbežné termíny plánovaných akcií na prvý polrok 2020 nasledovne:
Traja králi – koniec januára (bude ešte upresnené)
Karneval OR a FR – 15.2.2020
Zabíjačka – fašiangová zábava – 22.2.2020
Stretnutie dôchodcov – DC Dúbrava – bude odkonzultované s KD Dúbrava
Stolnotenisový turnaj mládeže – bude odkonzultované so STKM Podlavice
Bežia celé Podlavice – bude odkonzultované so ZŠ JGT
Deň Podlavíc a Skubína – 6. alebo 13.6.2020

Predseda OR tiež informoval, že na poslednom MsZ bolo schválené navýšenie mestskej dotácie pre VMČ z pôvodných 1,50€ na obyvateľa na 2,00€ na obyvateľa, čo znamená pre Podlavice a Skubín navýšenie rozpočtu o 2070,50€ na celkovú hodnotu 8282,00€.
Predseda OZ p. Tomáš navrhol použiť tieto prostriedky na doplnenie vybavenia OR potrebného pri príprave a realizácii akcií s čím OR súhlasí.
Predseda OR p. Odaloš tiež navrhol, aby po vzore iných VMČ ponúkla OR možnosť verejnosti požiadať o spoluúčasť verejného podujatia podporujúceho rozvoj, alebo kultúru v našej mestskej časti.
Odsúhlasilo sa, že aktuálne sa navýšené prostriedky zaevidujú do rámcového plánu na prevádzkové náklady a po hlbšej debate a dohode sa rámcový plán upraví podľa aktuálnej požiadavky.

3/ Určenie tém a termínov tematických OR na rok 2020

OR navrhuje tematické zasadnutia na prvý polrok 2020 nasledovne:
Február – verejné stretnutie poslancov za VO č.4, primátora mesta, prednostu MsÚ, zástupcu BBSK a BBRSC
Apríl – Podpora, starostlivosť a udržateľnosť zelene v Podlaviciach a Skubíne
Jún – Problematika odpadového hospodárstva

4/ Informácie od poslancov

Pani Čižmárová vysvetlila, prečo sa zdržala pri hlasovaní o rozpočte mesta na rok 2020. Ako hlavné dôvody uviedla, že rozpočet nebol riadne odkomunikovaný, nebol vytvorený alternatívny rozpočet a zdôraznila, že zákon o obecnom zriadení je podľa nej zlý a bolo by ho treba zmeniť.

5/ Diskusia

Pani Slabejová namietala, prečo Podlavice nemajú Vianočný stromček na verejnom mieste ale na cirkevnom pozemku pri kostole a prečo sa Mikuláš robil pri kostole – údajne sa jej na to pýtalo viacero obyvateľov Podlavíc.

 • P. Čižmárová reagovala, že stromček pri škole sa nemá kde napojiť do elektrickej siete a Mikuláš pri škole sa tiež nedá organizovať, lebo priestor pred školou je momentálne využívaný ako parkovisko
 • P. Slabejová nesúhlasí, aby sa Mikuláš konal v priestoroch pred kostolom a navrhuje radšej priestory KD – k tomuto názoru sa prikláňa aj p. Kolimár
 • Ostatní prítomní členovia OR nevidia problém s organizovaním Mikuláša v priestoroch pred kostolom
 • P. Slabejová prejavila záujem organizovať Mikuláša v roku 2020

Pán Kolimár pripomenul potrebu osadenia zatrávňovacích panelov na mestských pozemkoch pri MŠ Lienka, rovnako ako aj zakreslenie čiar, ktoré budú vymedzovať parkovacie miesta.

 • P. Čižmárová reagovala, že zatrávňovacie panely mala doniesť firma MIS p. Smäda, ktorý to aj napriek viacerým požiadavkám do dnešného dňa nespravil
 • čiary budú namaľované na jar

Zapísal: Marek Odaloš Overil: Andrea Slabejová

Zápisnica – Október 2019 (8.10.2019)

Prítomní: /viď prezenčná listina/

Program zasadnutia:

            Predseda OR, Marek Odaloš privítal prítomných členov OR, poslancov a zástupcov občanov a oboznámil ich s bodmi programu:

1. Slovo pre verejnosť

            Pani Jóbová predniesla podnet ohľadne nebezpečného a neprehľadného prechodu pre chodcov smerom ku MŠ Lúčky. Požiadavku o zabezpečenie bezpečného a prehľadného prechodu riešila už aj s mestom, alebo bez výsledku. Nakoľko podľa informácií od poslankyne p. Čižmárovej už tento podnet bol viac krát prednesený na mesto a do dnešného dňa sa nevyriešil, p. Papšo navrhol spísať petíciu, ktorej tvorbu si za OR berie na zodpovednosť. Občianska rada podporuje petíciu – prechod od Jednoty k MŠ Lúčky – zvýšenie bezpečnosti chodcov.

– p. Fugger:

Navrhol OR zakúpenie projektora, kde by bolo možné konkrétne ukázať miesta, o ktorých sa na konkrétnom zasadnutí hovorí. Ako riešenie bezpečnosti, najmä v ranných hodinách, na prechodoch na sídlisku navrhuje buď semafor pre chodcov alebo asistenciu mestskej polície.

Autobusová zastávka na konečnej na Mlynskej ulici má úspech, avšak je tam veľa nedostatkov (rozbité obrubníky, prístup na zastávku nie je bezbariérový). V súvislosti s tým bol daný návrh o kontrolu vykonanej práce, pokiaľ ide o investičné akcie v Podlaviciach – Skubíne, aj členmi občianskej rady.

Ďalším problémom v našej mestskej časti je v zimnom období neudržiavaný chodník pod nemocnicou, až po rómsku osadu. Pani poslankyňa Čižmárová odpovedala, že tento úsek nie je oficiálne vedený ako chodník, nakoľko ide len o prekrytie rigolu. Jeho šírka nie je štandardná, takže ho nie je možné čistiť strojom, len manuálne – verejnopropešné práce. Plán zimnej údržby bude schválený na novembrovom zastupiteľstve. Občianska rada ním bude oboznámená decembri.

– p. Šúpolová:

Pripomenula, že je potrebné urgovať výrub jaseňa vedľa kontajnera na cintoríne, ktorý treba realizovať najneskôr do 1. novembra 2019.

– p. Kolimár:

Navrhol, aby dozor na prechodoch robila hliadka, ktorá by bola vyškolená.

Preberanie prác – poslanci by mali tlačiť, aby bolo prevzatie urobené dobre.

Je potrebné riešiť osvetlenie na uliciach Lipová a Javorová.

– p. Uhliar:

Upozornil na nedokončené investičné akcie z minulého roka. Stále nie sú orezané kríky na prístupovej ceste na cintorín – kto to má na starosti a kedy sa to zrealizuje?

Navrhol zapojiť a vyškoliť z ľudí z rómskej osady na hliadku na prechody.

2. Schvaľovanie rozpočtu akcií

– predseda OR predložil rámcový plán akcií, ktorý bol následne členmi schválený.

Koordinátorkou kultúrnych akcií organizovaných občianskou radou bola navrhnutá p. Zamiešalová, ktorá súhlasila a členovia OR toto odsúhlasili.

– členovia OR sa zhodli, že konkrétne akcie budú delegované na existujúce združenia – klub dôchodcov, materské centrum…, čo bude koordinovať p. Zamiešalová, samozrejme členovia OR budú nápomocní pri ich realizácii.

– pani Čižmárová všetkých oboznámila s tým, že návrh pána Baláža – grantová výzva – nie je možné zrealizovať z dotácie na kultúrne akcie. Predseda OR argumentoval, že ak podujatia ostanú pod hlavičkou OZ a OR a verejnosť sa bude len zapájať do príprav, bude to možné. V rámci našej mestskej časti je možné vyzvať občanov na predloženie návrhov na akcie, čo je možné zrealizovať v roku 2020, aby bola aj verejnosť zapojená do plánovania akcií. Bude potrebné spracovať postup, akým zapojiť verejnosť do tvorby verejných podujatí.

3. Diskusia

– p. Zamiešalová navrhla podať žiadosť na SAD Zvolen o väčšie autobusy č. 34 najmä ráno a večer z dôvodu veľkého počtu študentov. Ďalej požiadala o nádoby na odpad z prevádzok na Povstaleckej ulici.

OR jednohlasne schválila uznesenie, podľa ktorého člen OR, ktorý sa 3x po sebe nezúčastní zasadnutia OR, stráca členstvo v OR.

Zapísala:        Janka Žabková
Overil:           Marek Odaloš

Zápisnica – November 2018 (11.9.2018)

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:  Anna Kánová (ospravedlnená), Margita Zamiešalová (ospravedlnená)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 • Úvod
 • Zhodnotenie akcie „Jubilanti 2018“
 • Príprava akcie „Mikuláš Podlavice a Skubín“
 • Príprava akcie „Vianočná kapustnica OR Podlavice – Skubín a Uľanka“
 • Informácie od predsedu VMČ a predsedu OR o príprave Rámcového plánu akcií na rok 2019
 • Rôzne
 • Záver

Continue reading