Zápisnica – November 2018 (11.9.2018)

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:  Anna Kánová (ospravedlnená), Margita Zamiešalová (ospravedlnená)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 • Úvod
 • Zhodnotenie akcie „Jubilanti 2018“
 • Príprava akcie „Mikuláš Podlavice a Skubín“
 • Príprava akcie „Vianočná kapustnica OR Podlavice – Skubín a Uľanka“
 • Informácie od predsedu VMČ a predsedu OR o príprave Rámcového plánu akcií na rok 2019
 • Rôzne
 • Záver

Continue reading

Zápisnica – September 2018 (11.9.2018)

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:  Anna Kánová (ospravedlnená), Janka Žabková (ospravedlnená)

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR.

Program:

 • Úvod
 • Príprava akcie „Cibulačka“ – 14.9.2018
 • Príprava akcie „Jubilanti“ – 26.10.2018
 • Informácie od predsedu OR zo zasadnutia komisie pre rozvoj mestských častí
 • Informácie od predsedu VMČ a predsedu OR o úprave Rámcového plánu akcií na rok 2018
 • Predbežný program zasadnutia OR Podlavice – Skubín dňa 9.10.2018
 • Rôzne
 • Záver

Continue reading

Zápisnica – Apríl 2018 (10.4.2018)

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:      Ing. Jozef Tomáš (ospravedlnený)

Zasadnutie otvoril a viedol podpredseda OR Danko Uhliar. Na úvod privítal prítomných hostí a členov OR. Ospravedlnil predsedu Ing. Tomáša, ktorý sa nemohol kvôli chorobe zúčastniť dnešného zasadnutia.

Program:

 1. Úvod
 2. Informácie k podnetom z predchádzajúceho zasadnutia
 3. Diskusia

Continue reading

Zápisnica – Január 2018 (9.1.2018)

Prítomní:            podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:       Margita Zamiešalová, Anna Necpálová, Jozef Baláž

Zasadnutie otvoril a viedol predseda OR Ing. Jozef Tomáš. Na úvod vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku člena OR a miestneho farára Daniela Bédiho, ktorý tragicky zahynul večer pred zasadnutím pri autonehode.
Tiež poďakoval všetkým členom za spoluprácu v uplynulom roku a poprial všetko dobré do nového roku.

Program:

 1. Úvod
 2. Akcie
 3. Diskusia

Continue reading